Aansprakelijkheid- ASPA


ASPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De informatie op onze website is zorgvuldig samengesteld en wordt met evenveel zorg onderhouden. Wij streven ernaar alle informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar kunnen hier geen garanties over afgeven; het is en blijft mensenwerk. ASPA is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen en/of correcties aan te brengen. Prijzen, tarieven, voorwaarden en product- of voorraad informatie zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoopprijs. ASPA aanvaardt (uitgezonderd opzet of grove schuld) op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (in)directe schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit:(onjuist) gebruik van de website, problemen die door internet kunnen ontstaan, zoals storingen, tijdelijke onderbrekingen, fouten of vertraging; onvolledigheid, onrechtmatigheid of onjuistheid van enige op onze website of door ons per email verstrekte informatie, adviezen of ideeën; (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website; door de klant onjuist verstrekte gegevens;het na aanschaf onjuist of afwijkend gebruiken, toepassen, hanteren of bewaren van producten.

 Bij afwijkend gebruik of toepassing aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Informatie of gebruiksadviezen mogen niet worden beschouwd als advies van medische aard. Bij klachten, allergieën of aandoeningen raden wij aan eerst contact met een arts op te nemen of informatie in te winnen over de ingrediënten, alvorens producten te kopen of te gebruiken. Ook natuurlijke verzorgingsproducten of ingrediënten kunnen allergische reacties geven.

Schade of klachten moeten zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 werkdagen na ontvangst, schriftelijk aan ASPA worden gemeld. Schade, niet binnen deze termijn gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij aangetoond kan worden dat de schade redelijkerwijs niet eerder gemeld kon worden.